КЊИГА ПРЕДМЕТА - ДВОГОДИШЊЕ СТУДИЈЕ

Шифра предмета Назив предмета Име и презиме професора Шифра професора
110ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋАдр Гордана Јовановић029
107МАТЕМАТИКАмр Весна Симовић041
106РАЧУНОВОДСТВО Iдр Радмила Тркља042
226РАЧУНОВОДСТВО ЗА МЕНАЏЕРЕдр Радмила Тркља042
216ИНФОРМАТИКА (УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ)др Соња Раденковић030
108СОЦИОЛОГИЈАдр Иван Булатовић245
105ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈАдр Гордана Јовановић029
219ПОСЛОВНА СТАТИСТИКАдр Јелена Петковић241
102МАРКЕТИНГдр Гордана Јовановић029
101ФИНАНСИЈЕ др Михаило Дедовић007
222ЕКОНОМИКА ТУРИЗМАдр Јелена Шарановић250
239КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕдр Небојша Милановић021
217МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋАдр Љубиша Митровић217
220РУСКИ ЈЕЗИК IСлава Ивановић Миленковић405
111ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК IЛидија Лабовић009
227ПРАВО (ЗА МЕНАЏЕРЕ)др Иван Булатовић245
213СТАТИСТИКАмр Весна Симовић041
211ТЕОРИЈА ТРОШКОВАдр Ненад Митровић045
212ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈНА ПОЛИТИКАдр Михаило Дедовић007
207ЕКОНОМИКА РАЗВОЈА И РАЗВОЈНА ПОЛИТИКАдр Јелена Шарановић250
206ТРЖИШНА АНАЛИЗА И ЦЕНЕмр Зоран Паповић049
205ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА РОБНОГ ПРОМЕТАмр Зоран Паповић049
202КОМЕРЦИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА мр Зоран Паповић049
210АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋАдр Давид Јововић233
214РАЧУНОВОДСТВО IIдр Радмила Тркља042
208ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋАдр Ивана Ђелошевић236
224ФИНАНСИЈСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛ. ПРЕДУЗЕЋАдр Мирјана Мрваљевић223
223РУСКИ ЈЕЗИК IIСлава Ивановић Миленковић405
209ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК IIЛидија Лабовић009
229ПОСЛОВАЊЕ ХОТЕЛСКИХ ПРЕДУЗЕЋАдр Жељко Девић051
233ПОСЛОВАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈАдр Валентина Милосављевић044
230МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕдр Љубиша Митровић217
225ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТдр Валентина Милосављевић044
231БЕРЗАНСКО И БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕдр Михаило Дедовић007
238ИНФОРМАЦИОНИ ЦАРИНСКИ СИСТЕМИдр Соња Раденковић030
239КОМЕРЦИЈАЛНО И ЦАРИНСКО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕдр Небојша Милановић021
237СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕдр Давид Јововић233
241ТРАНСПОРТ, ШПЕДИЦИЈА, ЦАРИНА И ОСИГУРАЊЕдр Небојша Милановић021
240ЦАРИНСКИ СИСТЕМ И ПОЛИТИКАдр Небојша Милановић021
Лепосавић
Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић
Телефон: 028/83-351; 028/83-780; 037/812-462
Факс: 028/83-040
E-mail: vespec@ves-pec.edu.rs
Краљево:
Адреса: Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, Краљево
Телефон: 036/58-17-183
E-mail: vespeckraljevo@gmail.com