КЊИГА ПРЕДМЕТА - СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Шифра предмета Назив предмета Име и презиме професора Шифра професора
801ЕКОНОМИЈАдр Гордана Јовановић029
802СОЦИОЛОГИЈАдр Иван Булатовић245
806МАТЕМАТИКАмр Весна Симовић041
805РАЧУНОВОДСТВОдр Радмила Тркља042
804ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋАдр Љубиша Митровић217
803ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋАдр Бојан Јокић023
807ПОСЛОВНА СТАТИСТИКАмр Весна Симовић041
808УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕдр Соња Раденковић030
809ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК IЛидија Лабовић009
810РУСКИ ЈЕЗИК IСлава Ивановић Миленковић405
817МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕдр Давид Јововић233
818БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПЛАТНИ ПРОМЕТдр Милош Милановић054
819МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГдр Небојша Бацковић247
811ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТдр Валентина Милосављевић044
812УПРАВЉАЊЕ ТРОШКОВИМАдр Ненад Митровић045
813МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕдр Јасна Шмигић Миладиновић050
814ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕмр Јелена Петковић241
815МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋАдр Жељко Девић051
816МАРКЕТИНГдр Гордана Јовановић029
820ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК IIЛидија Лабовић009
821РУСКИ ЈЕЗИК IIСлава Ивановић Миленковић405
835УПРАВЉАЊЕ УСЛУГАМАдр Давид Јововић233
842МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕдр Борис Сиљковић035
822БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ И ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИдр Михаило Дедовић007
823УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМАдр Јасна Шмигић Миладиновић050
824ПОСЛОВНО БАНКАРСТВОдр Мирјана Мрваљевић223
825ПОСЛОВАЊЕ НЕБАНКАРСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈАдр Јелена Петковић241
826ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ФИНАНСИЈЕдр Борис Сиљковић035
827ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕдр Мирјана Мрваљевић223
828АКТУАРСКА И ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКАмр Весна Симовић041
829МИКРОСТРУКТУРА ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТАдр Ненад Митровић045
830ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ У ФИНАНСИЈАМАмр Миомир Новичић048
831МАРКЕТИНГ У ФИНАНСИЈАМАдр Гордана Јовановић029
832НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈАдр Бобан Дашић218
833МЕНАЏМЕНТ ИНОВАЦИЈАдр Недељка Дедовић046
834БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕдр Милош Милановић054
836УПРАВЉАЊЕ ОДНОСИМА СА КУПЦИМАдр Бранка Спасојевић401
837ИЗРАДА БИЗНИС ПЛАНАмр Зоран Паповић049
838МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈАмр Зоран Паповић049
839ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ И ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГдр Марко Савић055
840ПРЕДУЗЕТНИШТВОдр Бранка Спасојевић401
841ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТмр Зоран Паповић049
843МЕЂУНАРОДНО ОПОРЕЗИВАЊЕдр Јелена Шарановић250
844ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧАдр Ивана Ђелошевић236
845ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТдр Славиша Милић024
846ЛОГИСТИКАдр Небојша Бацковић247
847ОСИГУРАЊЕ Славиша Милић024
848ОПЕРАТИВНИ И СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋАдр Виолета Михаловић227
850ПРИВРЕДНО ПРАВОдр Јована Булатовић402
860ЦАРИНСКИ СИСТЕМИдр Небојша Милановић021
864ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК IIIЛидија Лабовић009
865РУСКИ ЈЕЗИК IIIСлава Ивановић Миленковић405
861ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У СП И ЦМмр Миомир Новичић048
862ПРИМЕЊ. ШПЕД. ЦАР. И ОСИГ.др Небојша Милановић021
863ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕдр Бранка Спасојевић401
858УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ ПРОИЗВОДИМАдр Јелена Ивовић047
866СТРУЧНА ПРАКСА У СПОЉНОТРГОВИНСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМАдр Небојша Милановић021
853ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВОдр Радмила Тркља042
849УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМАдр Недељка Дедовић046
851МОНЕТАРНЕ И ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕдр Михаило Дедовић007
854ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕдр Бобан Дашић218
867СТРУЧНА ПРАКСА У ФИНАСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМАдр Борис Сиљковић035
855ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТАдр Ивана Ђелошевић236
852ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ФИНАНСИЈАМАдр Никола Павловић056
856ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋАдр Јелена Шарановић250
857ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМАдр Никола Павловић056
859ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТАдр Жељко Девић051
868СТРУЧНА ПРАКСА У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМАдр Љубиша Митровић217
Шифра предмета Назив предмета Име и презиме професора Шифра професора
869МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ СТРУКОВНОГ ИСТРАЖИВАЊАдр Небојша Милановић021
870УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМАдр Виолета Михајловић227
871КОРПОРАТИВНО ФИНАСИРАЊЕдр Борис Сиљковић035
872АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈАдр Мирјана Мрваљевић223
873ЕЛЕКТРОНСКО ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕдр Соња Раденковић030
874МОНЕТАРНО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕдр Михаило Дедовић007
875ИЗРАДА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА БИЗНИС ПЛАНАдр Јелена Петковић241
876УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ СЕКТОРОМдр Бобан Дашић218
877ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊАдр Бојан Јокић023
878РЕГУЛАТИВА ПОСЛОВАЊА БАНАКАдр Милош Милановић054
879РАЗВОЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТАдр Срећко Милачић015
880ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧАдр Славиша Милић024
881ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋАдр Јелена Шарановић250
882ПРЕДУЗЕТНИШТВО И УПРАВЉАЊЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМАдр Љубиша Митровић217
883ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНАдр Марко Савић055
884ПРАВО ПОСЛОВНИХ ТРАНСАКЦИЈА У ТРГОВИНИдр Јована Булатовић402
885УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМдр Виолета Михајловић227
886МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊЕдр Гордана Јовановић029
887ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГдр Небојша Бацковић247
889ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕдр Ивана Ђелошевић236
888ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТдр Давид Јововић233
Лепосавић
Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић
Телефон: 028/83-351; 028/83-780; 037/812-462
Факс: 028/83-040
E-mail: vespec@ves-pec.edu.rs
Краљево:
Адреса: Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, Краљево
Телефон: 036/58-17-183
E-mail: vespeckraljevo@gmail.com