АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК ПЕЋ - ЛЕПОСАВИЋ

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

У оквиру школе покренут је и часопис Економски сигнали за област примењене економије и менаџмента, који ће одражавати интердисциплинарност пословног менаџмента ангажовањем афирмисаних аутора из земље и света.

Часопис Економски сигнали

У циљу едукације студената и свих оних који су заинтересовани за питања савремене економске теорије и праксе, као и научног и стручног усавршавања, Школа је кренула са издавањем научног часописа под именом „Економски сигнали“. О квалитету часописа говоре еминентна имена професора и сарадника, врсних професионалаца од којих су многи афирмацију стекли школујући се и радећи на престижним Универзитетима у земљи и иностранству и који стоје иза овог изузетно значајног пројекта. На основу одлуке Министарства просвете и науке часопис Економски сигнали категорисан је као часопис националног значаја М52. Редакција часописа позива професоре и сараднике уважених институција на сарадњу. Све радове треба послати у прописаном формату, сходно Упутству ауторима за припрему радова, Акту о уређивању научних часописа Министарства просвете и науке РС и Смерницама за писање есеја. Радови подлежу рецензији. Аутори су дужни да непосредно пре објављивања рада потпишу Изјаву о оригиналности рада, чији формулар могу преузети на сајту школе. Детаљније информације могу се добити на телефон редакције.

Пословни магазин Економски сигнали примљен је на ERIH PlUS листу European reference index for the humanities and social sciences је најпрестижнија и најрефетентнија листа научних часописа за поље друштвених и хуманистичких наука и исто што и Thomson Reuters(SCI) за поље природних наука. Радови аутора публиковани у часописима са ERIH PLUS листе рачунају се као референтни приликом избора у звања.

Према актуелном правилнику о категоризацији и рангирању научних часописа СЛ.ГЛ. број 159 од 30. децембра 2020 године, Члан 14. став 2. наш часопис Економски сигнали се реферише са М23.

"Службени гласник РС", број 159 од 30. децембра 2020.

Economic signals: business magazine

Издавач (Publisher): Академија струковних студија Косовско Метохијска, Одсек Пећ - Лепосавић, ISSN 1452 - 4457 (штампано издање) ISSN 2560 - 3302 (online)

Председник Академије: др Милан Мишић

Главни и одговорни уредник: др Борис Сиљковић

Заменик главног и одговорног уредника: др Марко Савић

Редакциони одбор:

УПУТСТВА АУТОРИМА

Телефони: 028/83-351, 83-780, 85-663

E-mail: ekonomski.signali@gmail.com

ОБЈАВЉЕНИ ЧАСОПИСИ

Лепосавић
Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић
Телефон: 028/83-351; 028/83-780
Факс: 028/83-040
E-mail: office.pec@akademijakm.edu.rs
Краљево:
Адреса: Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, Краљево
Телефон: 036/58-17-183