АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК ПЕЋ - ЛЕПОСАВИЋ

НАСТАВА

Стицање дипломе

Студент стиче право да полаже испит из сваког предмета уколико је успешно извршио све предиспитне обавезе. Оцењивањем студента на испиту изражава се општи суд о његовом учешћу у свим облицима рада, резултатима које је постигао и саладаности програма образовања. Успех студента на испиту изражава се оценомод шест до десет.

Студенту који није положио испит потврђује се оцена пет. Испит је јаван и може се одржавати у одређеном термину и просторији предвиђеној распоредом полагања испита.

Испит се може полагати усмено, писмено, или писмено и усмено, у зависности од утврђеног наставног програма по појединим предметима. Испити се обављају у јануарско-фебруарском, априлском, јунском, септембарском и новембарском року.

Студенту се после свих положених испита предвиђених планом и програмом наставе и одбрањеног дипломског рада издаје диплома о стеченом образовању. У дипломи о стеченом образовању наводи се: степен стручне спреме, просечна оцена у току студија и одрешени стручни назив.

Стручна пракса

Циљ стручне праксе студената је њихова обука у практичној примени стечених знања у условима реалног пословног система (предузећа, банке, фирме и др.) и на тај начин њихово увођење у практичан рад.

Програмски радови сачињени су тако што се из примењених дисциплина као што су маркетинг, пословне финансије, рачуноводство, информатика, квантитативне методе, микроекономија, одређују теме и задаци са практичним садржајем за конкретни реални систем. Сваки студент појединачно добија програмски задатак и предузеће, банку, или фирму где ће праксу обавити.

Пре него што се студент упути на праксу одређује му се ментор из редова наставника који су учествовали у састављању програмских задатака. Ментор је дужан да пре него што студент започне праксу, тј. у току летњег семестра, упозна студента са организацијом фирме, радним процесима, маркетингом, технологијом, финансијама, а нарочито са управљањем фирмом. Такође, ментор је дужан да заједно са студентом кога води у току праксе изврши анализу програмског задатка и отклони све евентуалне нејасноће у вези са његовом израдом.

Програмски задатак који студент ради у конкретном пословном систему мора одржати сва решења према тексту задатка који је студент добио. Задатак се пише у облику стручног рада, штампа се одговарајућим прилозима из пословног система у којем се обавља пракса.

Пракса студената током ВИ семестра је дефинисана захетвима у оквиру одговарајућег модула (сваки модул носи одговарајући број ЕЦТС бодова-кредита). Студент се опредељује за један од понуђених модула. У сагласности са тим који је модул изабрао, студент почиње са осмишљавањем и палнирањем рада који произилази из садржаја и циљева одређених модула. Тако се успостављају везе између одабраног модула и праксе.

Кроз обављену праксу у реалном пасивном систему студенти се припремају за завршни рад који ће проистећи из изабраних модула и спроведене праксе. Овакав практичан рад студента прати тим професора-ментора који учествује у изради завршног рада студента.

Семинарски радови

На вишој економској школи примењује се менторски систем интензивног студирања и интегрални метод учења који укључује: предавања и активно учешће у расправи на семинарима и конференцијама, анализе случајева, интензивну праксу и израду пројеката за решавање одређених конкретних проблема из области трговине, банкарства, рачуноводствено ревизорских послова, финансија и туризма.

Похађање предавања и практичне наставе, обављање вежби, израда и обрада семинарских радова услов је за полагање испита из предмета утврђених планом и програмом образовања и чине предиспитне обавезе студента.

Семинарски рад представља самостални стручни рад студента. Семинарски рад треба да има претежно економску тематску оријентацију. Семинарски рад може да се ради из тематике наставних предмета које је студент дужан да полаже.

Студент бира тему за семинарски рад у договору са предметним наставником. Наставник пружа помоћ студенту при изради семинарског рада, оцењује га и евидентира израду семинарског рада у уписници (индексу) у посебној рубрици.

Лепосавић
Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић
Телефон: 028/83-351; 028/83-780
Факс: 028/83-040
E-mail: office.pec@akademijakm.edu.rs
Краљево:
Адреса: Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, Краљево
Телефон: 036/58-17-183