АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК ПЕЋ - ЛЕПОСАВИЋ

О ОДСЕКУ

Поштоване колегинице и колеге,

Сигуран сам да Академију струковних студија косовско метохијску, Одсек Пећ у Лепосавићу уписујете да бисте стекли високо економско и менаџерско образовање. Уколико су то ваше жеље, упишите се на један од студијских програма на нашем Одсеку. Заједничким напорима оспособићемо вас за менаџере у области производње, робног промета, финансија, туризма, угоститељства итд.

На почетку трећег миленијума нудимо вам да овладате финансијским операцијама, као и доминантним пословима у развијеним тржишним привредама у којима познате светске компаније остварују своје највеће профите. Полазници имају могућност да овладају комплексним пословима рачуноводства и банкарства, а, такође, да стекну више и високо образовање и укључивање у актуелне фискалне токове, првенствено обављањем послова из области фискалног система, фискалне политике, царина, финансијске полиције и електронског пословања.

Циљ нам је да сваки наш студент овлада теоријским, стручним и практичним знањем које је неопходно за разумевање и ефикасну примену информационо-комуникационих технологија и електронског пословања, тј. пословања преко Интернет мреже.

Академију као образовну институцију чине њени студенти. Они својим радом, идејама и односом према њој доприносе њеном угледу. Од дана када се упишете у њу она постаје ваша друга кућа у коју сте добродошли у свако доба. Професори и наставно особље и ја, као њен председник, помагаћемо вам у разумевању проблема са којима се будете сретали.

Добро нам дошли!

Др Милан Мишић

Виша економска школа стуковних студија Пећ у Лепосавићу основана je 1960. године. До данас на њoj je школовање завршило више хиљада студената. Свoj образовни процес Школа je базирала на искуству Више комерциjалне школе у оквиру кoje су као посебни одсеци функционисали: одсек за комерциjално пословaње, за финансиjе и рачуноводство, за спoљну трговину и туризам и угоститељство. Школа je jедан од пионира образовања економских профила у Србиjи. Из добро познатих разлога Школа од школске 1999/2000. године свojy делатност обавља у Лепосавићу. На свом развоjном путу после напуштања матичне дестинациjе Школа je пребродила тешкоће нове средине и захвaљуjући помоћи општинских структура и гpaђана Лепосавића, Координационог центра за Косово и Метохиjу и Универзитета у Кocoвcкoj Митровици створила реалне просторне, технолошке, кадровске и програмско-методолошке претпоставке за обављање своjих делатности.

Од 2007. године Школа je добила акредитацију своjих студиjских програма и ради као Висока економска школа струковних студиjа у трогодишњем тpajaњy као институциjа високог образовaња.

Школа je реализуjући принципе Болоњске декларациjе, 2006/2007. школске године уписала прву генерациjу кoja студира по реформисаном наставном плану и програму. Хармонизациjом наставних програма са европским и светским тенденциjама и концептом трогодишњих примењених студиjа Школа студентима обезбеђуjе знање и вештине кoje захтеваjу нове професиjе настале у савременој информационо технолошкоj ери. Увођењем европског система преноса бодова (ЕЦТС) тj. контролних механизама, Школа осигурава и висок ниво квалитета у реализациjи наставног процеса. У оквиру своjих активности Школа има развиjену capaдњy са сродним високошколским институциjама, предузећима, фирмама, банкама коjи су помогли процес акредитациjе њених студиjских програма.

Од 21. новембра 2019. године Одлуком Владе Републике Србије број 022-5273/2019 дошло је до спајања три високошколске установе: Високе економске школе струковних студија Пећ у Лепосавићу, Високе техничке школе струковних студија Звечан у Звечану и Високе техничке школе струковних студија Урошевац у Лепосавићу и основана је Академија струковних студија косовско метохијска. Академија је самостална високошколска установа, која остварује основне струковне, специјалистичке струковне и мастер струковне студије из две или више области из чл. 37. Закона о високом образовању, у складу са дозволом за рад.

Мисија Академије струковних студија косовско метохијске је да доследном применом европских и светских стандарда организује висококвалитетне студије из области управљања малим и средњим предузећима, спољнотрговинским, царинским и финансијским пословима. Образовни процес у Академији косовско метохијској одвија се по студијским програмима и наставним методама који се непрестано иновирају, чији је циљ да студенти овладају најактуелнијим знањима, умећима и вештинама, да се оспособе за креативан рад и тиме стекну сигурну основу за успешно запошљавање.

Визија запослених на Академији струковних студија косовско метохијска, Одсек Пећ у Лепосавићу јесте да непрекидно остварују сопствени развој, као и да својом делатношћу доприносе бржем развоју Србије. Образовни процес биће непрекидно унапређиван. Наставници и студенти радиће на сопственим и заједничким истраживачким пројектима. Део финансијских средстава Академије инвестираће се у унапређивање образовног процеса, усавршавање наставника и иновирање наставне инфраструктуре. Планира се сарадња са водећим сродним образовним установама у Европи ради размене наставних достигнућа, студената и наставника.

Лепосавић
Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић
Телефон: 028/83-351; 028/83-780
Факс: 028/83-040
E-mail: office.pec@akademijakm.edu.rs
Краљево:
Адреса: Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, Краљево
Телефон: 036/58-17-183