АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК ПЕЋ - ЛЕПОСАВИЋ

О ОДСЕКУ

Академију струковних студија косовско метохијску очекују велики изазови али и још амбициознији планови. Ти изазови јављају се у неколико међусобно повезаних и зависних аспеката, од којих су најзначајнији демографски и социјално - економски аспект. Једна од последица тих изазова јесте и процес интеграције високих школа струковних студија у академије струковних студија. Таква интеграција често врло различитих самосталних високошколских установа у једну нову, веома сложену организацију, сама по себи представља посебан изазов. Процес интеграције високих школа струковних студија у академије струковних студија на територији централне Србије и Косова и Метохије, прошао је фазу формално правног оснивања академије. У тој фази основана је и Академија струковних студија косовско метохијска (АССКМ), која је настала статусном променом спајања три високе школе струковних студија са територије АП Косово и Метохија (Високо економска школа струковних студија Пећ у Лепосавићу, Висока техничка школа струковних студија из Звечана, Висока техничка школа струковних студија Урошевац - Лепосавић), које су сада Одсеци у саставу АССКМ. У наредном периоду потребно је довршити формирање АССКМ, то јест оформити новоосновану установу у пуном обиму и капацитету, обезбедити њено оптимално и ефикасно функционисање у свим сферама деловања и што боље је позиционирати на тржишту Републике Србије, региона, али и шире.

Своју суштинску делатност Академија остварује кроз наставни процес на два нивоа студија: први на основним и специјалистичким, други на мастер струковним студијама, успешно примењујући концепт дуалног образовања, који представља синтезу између стечених теоријских и практичних знања. Закон о дуалном моделу студија у високом образовању даје могућност за акредитацију и реализацију наставе на студијским програмима по дуалном моделу. Имајући у виду да је овај модел студија у великој мери комплементаран високом струковном образовању, у сарадњи са релевантним партнерима из привреде биће дефинисани нови или већ акредитовани одговарајући студијски програми који ће се у АССКМ реализовати по дуалном моделу.

Квалитет наставног процеса директно зависи од расположивих људских ресурса, те неопходне инфраструктуре и опреме. Тренутно стање је укупно 69 наставника и сарадника од тога 41 професора струковних студија, 4 виших предавача, 8 предавача, 4 наставника страног језика, 6 наставника вештина и 6 асистената. Сходно томе, биће уложен посебан напор да се успостави одговарајуће подстицајно окружење, које ће награђивати труд и залагање запослених са крајњим циљем, повећање квалитета наставе.

Рад Студентског парламента АССКМ, као и активно учешће студената у раду и животу АССКМ, мора да буде на изузетно високом нивоу. Због тога ће се инсистирати на учешћу представника студената у раду свих органа АССКМ у којима су заступљени представници студената. Успоставиће се инструменти и канали који ће омогућити студентским представницима да прикупе и изнесу ставове студената о темама које су значајне за њих. Студентске активности биће стално унапређиване, развијане и подржаване кроз организацију радионица, манифестација, предавања и културно спортских догађаја, предузетничког инкубатора за подршку студентима при покретању сопственог бизниса и слично. Биће успостављени одговарајући механизми за подршку и награђивање талентованих и успешних студената.

АССКМ мора да, уз друге високообразовне установе у Републици Србији и региону, буде активни учесник друштвених и привредних активности. Кроз развој активности које су усмерене на сарадњу са привредним и јавним сектором, АССКМ ће константно тежити јачању својих образовних, стручних, истраживачких и иновационих потенцијала.

Кроз пажљиву анализу тржишта рада, а у складу са потребама привреде и јавног сектора, прилагођеном уписном политиком, оптимизацијом студијских програма, као и укључивањем послодаваца и истакнутих представника из јавног и приватног сектора у свој живот, АССКМ ће се профилисати као активни и значајни учесник на пољу високог образовања, али и као стуб опстанка и останка на простору Косова и Метохије. На тај начин АССКМ ће на задовољавајући начин остварити своју друштвену сврху, а то је образовање квалитетних младих стручњака, који поседују адекватна и актуелна знања и вештине и који се са лакоћом запошљавају у Републици Србији, али и у иностранству и тиме ће допринети општем развоју и напретку Републике Србије.

С поштовањем,

председник Академије,

др Милан Мишић, проф.с.с.

Виша економска школа стуковних студија Пећ у Лепосавићу основана je 1960. године. До данас на њoj je школовање завршило више хиљада студената. Свoj образовни процес Школа je базирала на искуству Више комерциjалне школе у оквиру кoje су као посебни одсеци функционисали: одсек за комерциjално пословaње, за финансиjе и рачуноводство, за спoљну трговину и туризам и угоститељство. Школа je jедан од пионира образовања економских профила у Србиjи. Из добро познатих разлога Школа од школске 1999/2000. године свojy делатност обавља у Лепосавићу. На свом развоjном путу после напуштања матичне дестинациjе Школа je пребродила тешкоће нове средине и захвaљуjући помоћи општинских структура и гpaђана Лепосавића, Координационог центра за Косово и Метохиjу и Универзитета у Кocoвcкoj Митровици створила реалне просторне, технолошке, кадровске и програмско-методолошке претпоставке за обављање своjих делатности.

Од 2007. године Школа je добила акредитацију своjих студиjских програма и ради као Висока економска школа струковних студиjа у трогодишњем тpajaњy као институциjа високог образовaња.

Школа je реализуjући принципе Болоњске декларациjе, 2006/2007. школске године уписала прву генерациjу кoja студира по реформисаном наставном плану и програму. Хармонизациjом наставних програма са европским и светским тенденциjама и концептом трогодишњих примењених студиjа Школа студентима обезбеђуjе знање и вештине кoje захтеваjу нове професиjе настале у савременој информационо технолошкоj ери. Увођењем европског система преноса бодова (ЕЦТС) тj. контролних механизама, Школа осигурава и висок ниво квалитета у реализациjи наставног процеса. У оквиру своjих активности Школа има развиjену capaдњy са сродним високошколским институциjама, предузећима, фирмама, банкама коjи су помогли процес акредитациjе њених студиjских програма.

Од 21. новембра 2019. године Одлуком Владе Републике Србије број 022-5273/2019 дошло је до спајања три високошколске установе: Високе економске школе струковних студија Пећ у Лепосавићу, Високе техничке школе струковних студија Звечан у Звечану и Високе техничке школе струковних студија Урошевац у Лепосавићу и основана је Академија струковних студија косовско метохијска. Академија је самостална високошколска установа, која остварује основне струковне, специјалистичке струковне и мастер струковне студије из две или више области из чл. 37. Закона о високом образовању, у складу са дозволом за рад.

Мисија Академије струковних студија косовско метохијске је да доследном применом европских и светских стандарда организује висококвалитетне студије из области управљања малим и средњим предузећима, спољнотрговинским, царинским и финансијским пословима. Образовни процес у Академији косовско метохијској одвија се по студијским програмима и наставним методама који се непрестано иновирају, чији је циљ да студенти овладају најактуелнијим знањима, умећима и вештинама, да се оспособе за креативан рад и тиме стекну сигурну основу за успешно запошљавање.

Визија запослених на Академији струковних студија косовско метохијска, Одсек Пећ у Лепосавићу јесте да непрекидно остварују сопствени развој, као и да својом делатношћу доприносе бржем развоју Србије. Образовни процес биће непрекидно унапређиван. Наставници и студенти радиће на сопственим и заједничким истраживачким пројектима. Део финансијских средстава Академије инвестираће се у унапређивање образовног процеса, усавршавање наставника и иновирање наставне инфраструктуре. Планира се сарадња са водећим сродним образовним установама у Европи ради размене наставних достигнућа, студената и наставника.

Лепосавић
Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић
Телефон: 028/83-351; 028/83-780
Факс: 028/83-040
E-mail: office.pec@akademijakm.edu.rs
Краљево:
Адреса: Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, Краљево
Телефон: 036/58-17-183