О ШКОЛИ

Поштоване колегинице и колеге,

Сигуран сам да Високу економску школу струковних студија Пећ у Лепосавићу уписујете да бисте стекли високо економско и менаџерско образовање. Уколико су то ваше жеље, упишите се на један од одсека у нашој Школи. Заједничким напорима оспособићемо вас за менаџере у области производње, робног промета, финансија, туризма, угоститељства итд.

На почетку трећег миленијума нудимо вам да овладате финансијским операцијама, као и доминантним пословима у развијеним тржишним привредама у којима познате светске компаније остварују своје највеће профите. Полазници Школе имају могућност да овладају комплексним пословима рачуноводства и банкарства, а, такође, да стекну више и високо образовање и укључивање у актуелне фискалне токове, првенствено обављањем послова из области фискалног система, фискалне политике, царина, финансијске полиције и електронског пословања.

Циљ нам је да сваки наш студент овлада теоријским, стручним и практичним знањем које је неопходно за разумевање и ефикасну примену информационо-комуникационих технологија и електронског пословања, тј. пословања преко Интернет мреже.

Школу као образовну институцију чине њени студенти. Они својим радом, идејама и односом према њој доприносе њеном угледу. Од дана када се упишете у њу она постаје ваша друга кућа у коју сте добродошли у свако доба. Професори и наставно особље и ја, као њен директор, помагаћемо вам у разумевању проблема са којима се будете сретали.

Добро нам дошли!

Др Славиша Милић

Виша економска школа стуковних студија Пећ у Лепосавићу основана je 1960. године. До данас на њoj je школовање завршило више хиљада студената. Свoj образовни процес Школа je базирала на искуству Више комерциjалне школе у оквиру кoje су као посебни одсеци функционисали: одсек за комерциjално пословaње, за финансиjе и рачуноводство, за спoљну трговину и туризам и угоститељство. Школа je jедан од пионира образовања економских профила у Србиjи. Из добро познатих разлога Школа од школске 1999/2000. године свojy делатност обавља у Лепосавићу. На свом развоjном путу после напуштања матичне дестинациjе Школа je пребродила тешкоће нове средине и захвaљуjући помоћи општинских структура и гpaђана Лепосавића, Координационог центра за Косово и Метохиjу и Универзитета у Кocoвcкoj Митровици створила реалне просторне, технолошке, кадровске и програмско-методолошке претпоставке за обављање своjих делатности.

Од 2007. године Школа je добила акредитацију своjих студиjских програма и ради као Висока економска школа струковних студиjа у трогодишњем тpajaњy као институциjа високог образовaња.

Школа je реализуjући принципе Болоњске декларациjе, 2006/2007. школске године уписала прву генерациjу кoja студира по реформисаном наставном плану и програму. Хармонизациjом наставних програма са европским и светским тенденциjама и концептом трогодишњих примењених студиjа Школа студентима обезбеђуjе знање и вештине кoje захтеваjу нове професиjе настале у савременој информационо технолошкоj ери. Увођењем европског система преноса бодова (ЕЦТС) тj. контролних механизама, Школа осигурава и висок ниво квалитета у реализациjи наставног процеса. У оквиру своjих активности Школа има развиjену capaдњy са сродним високошколским институциjама, предузећима, фирмама, банкама коjи су помогли процес акредитациjе њених студиjских програма.

Мисија Високе економске школе струковних студија Пећ у Лепосавићу је да доследном применом европских и светских стандарда организује висококвалитетне студије из области управљања малим и средњим предузећима, спољнотрговинским, царинским и финансијским пословима. Образовни процес у Високој економској школи струковних студија Пећ у Лепосавићу одвија се по студијским програмима и наставним методама који се непрестано иновирају, чији је циљ да студенти овладају најактуелнијим знањима, умећима и вештинама, да се оспособе за креативан рад и тиме стекну сигурну основу за успешно запошљавање.

Визија запослених на Високој економској школи струковних студија Пећ у Лепосавићу јесте да непрекидно остварују сопствени развој, као и да својом делатношћу доприносе бржем развоју Србије. Образовни процес биће непрекидно унапређиван. Наставници и студенти радиће на сопственим и заједничким истраживачким пројектима. Део финансијских средстава Школе инвестираће се у унапређивање образовног процеса, усавршавање наставника и иновирање наставне инфраструктуре. Планира се сарадња са водећим сродним образовним установама у Европи ради размене наставних достигнућа, студената и наставника.

Лепосавић
Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић
Телефон: 028/83-351; 028/83-780; 037/812-462
Факс: 028/83-040
E-mail: vespec@ves-pec.edu.rs
Краљево:
Адреса: Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, Краљево
Телефон: 036/58-17-183
E-mail: vespeckraljevo@gmail.com