АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК ПЕЋ - ЛЕПОСАВИЋ

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Наставни план мастер струковних студија:

  • Наставни план и програм мастер струковних студија примењује се почев од 30.10.2020. године, за све студенте.
Р. Б. Предмет Сем. Стат. Час. акт. наст.
П+В
ЕСПБ (ЕЦТС)
1. година
1.Методологија истраживачког рада1О3+27
2.Економска анализа привредних субјеката 1О3+27
3.Електронско пословање1О3+27
4.Пословни маркетинг1О3+27
5.Банкарски менаџмент2О3+27
6.Међународнe финансиje2О3+27
7.Предмети изборног блока 1
7.1.Финансијско право2И3+27
7.2.Управљање пословним процесима2И3+27
7.3Вредновање компанија2И3+27
8.Предмети изборног блока 2
8.1.Финансијски менаџмент2И3+27
8.2.Управљање јавним сектором2И3+27
8.3Израда и имплементација бизнис плана 2И3+27
9Стручна пракса 1 2О0+84
2. година
10.Пословне комуникације3О3+28
11.Информациони системи као подршка пословном одлучивању3О3+26
12.Примењена маркетинг истраживања3О3+27
13.Предмети изборног блока 3
13.1.Ревизорско финансијско извештавање 3И3+28
13.2.Економија ЕУ 3И3+28
13.3.Реинжењеринг пословних процеса3И3+28
14.Предмети изборног блока 4
14.1.Институције и корупција4И3+37
14.2.Управљање инвестицијама4И3+37
14.3.Стратегијски маркетинг4И3+37
15.Предмети изборног блока 5
15.1.Берзанско пословање4И3+37
15.2.Технологија, иновације и економски раст4И3+37
15.3.Управљање финансијским ризицима4И3+37
16Пословно одлучивање4O4+47
17Стручна пракса и пројектни рад4O0+84
18Завршни рад4O0+106
Укупно кредита 120
* студенти бирају један предмет из сваког изборног блока.

Студенти ће по завршетку мастер струковног програма Пословна економија стећи следеће компетенције:

  • да обављају рачуноводствене, финансијске, комерцијалне и друге послове предузећа из различитих привредних грана и области;
  • да разумеју кључне фазе у процесу пословног одлучивања;
  • да примене савремене методе у доношењу пословних одлука и у рационализацији производње и вршења услуга;
  • да при креирању пословних стратегија узму у обзир повезаност и релативни значај појединих пословних функција и ресурса предузећа;
  • да приликом доношења важнијих пословних одлука узму у обзир дугорочне циљеве предузећа;
  • да користе потенцијал савремених информационо-комункационих технологија за обављање појединих пословних активности;
  • да доносе оперативне и стратешке одлуке из домена набавног, продајног и финансијског пословања и да при томе узму у обзир захтеве саврмене филозофије маркетинга која представља најефикаснију пословну доктрину у условима постојања конкуренције на релевантном тржишту производа односно услуга.

По завршетку студија студент стиче звање СТРУКОВНИ МАСТЕР ЕКОНОМИСТА са високим образовањем другог нивоа у двогодишњем трајању.

Лепосавић
Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић
Телефон: 028/83-351; 028/83-780
Факс: 028/83-040
E-mail: office.pec@akademijakm.edu.rs
Краљево:
Адреса: Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, Краљево
Телефон: 036/58-17-183