АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК ПЕЋ - ЛЕПОСАВИЋ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Наставни план основних струковних студија:

 • Наставни план и програм Школе примењује се почев од 01.10.2010. године, за све студенте.
 • Студенти који у току двогодишњих студија нису имали страни језик обавезни су да положе један од страних језика (Енглески или Руски).
Р. Б. Предмет Сем. Стат. Час. акт. наст.
П+В
ЕСПБ (ЕЦТС)
1. година
1.Економија1О3+27
2.Социологија1О2+06
3.Економика предузећа1О3+27
4.Организација предузећа2О3+26
5.Рачуноводство2О4+27
6.Математика1О4+27
7.Пословна статистика2О3+27
8.Увод у информационе системе2О3+27
9.Предмети изборног блока 1
9.1.Енглески језик 11И3+26
9.2.Руски језик 12И3+26
2. година
10.Пословне финансије1О3+28
11.Менаџмент малих и средњих предузећа1О3+28
12.Маркетинг2О3+28
13.Предмети изборног блока 2
13.1.Енглески језик 21И3+26
13.2.Руски језик 22И3+26
14.Предмети изборног блока 3
14.1.Национална економија2И3+26
14.2.Менаџмент иновација2И3+26
14.3.Пословање хотелских предузећа2И2+26
15.Предмети изборног блока 4
15.1.Банкарско пословање1И3+26
15.2.Управљање услугама2И3+26
16.Предмети изборног блока 5
16.1.Управљање односима са купцима1И3+26
16.2.Израда бизнис плана1И3+26
16.3.Глобални резервациони системи у турис. делат.2И2+26
17.Предмети изборног блока 6
17.1.Међународна економија2И3+26
17.2.Елек. пословање и Интернет маркетинг1И3+26
18.Предмети изборног блока 7
18.1.Предузетништво2И3+26
18.2.Еколошки менаџмент1И3+26
18.3.Пословање туристичких аген. i tour оператера2И2+26
3. година
19.Привредно право1О3+26
20.Истраживање тржишта2О3+26
21.Вредновање предузећа2О3+26
22.Информациони системи МиС предузећа1О3+26
23.Управљање материјалним производима2О3+26
24.Финансијска тржишта1О3+26
25.Предмети изборног блока 8
25.1.Енглески језик 31И3+26
25.2.Руски језик 32И3+26
26.Стручна пракса у малим и средњимО0+1208
27.Завршни рад2О10
Укупно кредита 180
* студенти бирају један предмет из сваког изборног блока.

Студенти на студијском програму Пословање малих и средњих предузећа школују се за следеће послове:

 • започињање приватног бизниса и развијање способности за самостално обављање управљачких послова у привредној пракси;
 • оперативне менаџере за послове логистике набавке и продаје, израде бизнис планова и услужног менаџмента;
 • менаџере за прављење технолошко-економских анализа и инвестиционих пројеката разних модела малих и средњих предузећа;
 • менаџере за управљање изворима капитала и кредитним системом;
 • менаџере за управљање производним капацитетом малих и средњих предузећа;
 • примене електронског пословања у раду малих и средњих предузећа.

По завршетку студија студент стиче звање економиста-менаџер са високим образовањем у трогодишњем трајању.

Наставни план основних струковних студија:

 • Наставни план и програм Школе примењује се почев од 01.10.2010. године, за све студенте.
 • Студенти који у току двогодишњих студија нису имали страни језик обавезни су да положе један од страних језика (Енглески или Руски).
Р. Б. Предмет Сем. Стат. Час. акт. наст.
П+В
ЕСПБ (ЕЦТС)
1. година
1.Економија1О3+27
2.Социологија1О2+06
3.Економика предузећа1О3+27
4.Организација предузећа2О3+26
5.Рачуноводство2О4+27
6.Математика1О4+27
7.Пословна статистика2О3+27
8.Увод у информационе системе2О3+27
9.Предмети изборног блока 1
9.1.Енглески језик 11И3+26
9.2.Руски језик 12И3+26
2. година
10.Финансијски менаџмент1О3+28
11.Управљање трошковима1О3+28
12.Међународне пословне финансије2О3+28
13.Предмети изборног блока 2
13.1.Енглески језик 21И3+26
13.2.Руски језик 22И3+26
14.Предмети изборног блока 3
14.1.Берзанско пословање и хартије од вредности2И3+26
14.2.Управљање финансијским ризицима1И3+26
15.Предмети изборног блока 4
15.1.Пословно банкарство2И3+26
15.2.Пословање небанкарских финансијских институција1И3+26
16.Предмети изборног блока 5
16.1.Предузетничке финансије1И3+26
16.2.Финансијско извештавање2И3+26
17.Предмети изборног блока 6
17.1.Актуарска и финансијска математика1И3+26
17.2.Микроструктура финансијских тржишта2И3+26
18.Предмети изборног блока 7
18.1.Електронско пословање у финансијама1И3+26
18.2.Маркетинг у финансијама2И3+26
3. година
19.Управљање инвестицијамаО3+26
20.Привредно право2О3+26
21.Монетарне и јавне финансије2О3+26
22.Информациони системи у финансијама1О3+26
23.Финансијско рачуноводство2О3+26
24.Пословно окружење1О3+26
25.Предмети изборног блока 8
25.1.Енглески језик 31И3+26
25.2.Руски језик 32И3+26
26.Стручна пракса у финансијским институцијамаО0+1208
27.Завршни рад2О10
Укупно кредита 180
* студенти бирају један предмет из сваког изборног блока.

Студенти на студијском програму Финансијскo пословање школују се за следеће послове:

 • коришћења рачунарских система и приказа биланса;
 • утврђивање јавних прихода и њихов обрачун од стране надлежних органа;
 • финансијски платни промет: наплата потраживања и плаћања обавеза уз коришћење најсавременијих облика плаћања;
 • књиговодствени послови: вођење књиговодства, књиговодство трошкова, формирање укупног прихода, добити и њихова расподела по годишњим обрачунима, израда свих врста финансијских извештаја и анализа предузећа;
 • банкарско пословање и електронско банкарство, ликвидност и коришћење информационог система банке;
 • оцена кредитне способности предузећа, анализа залиха робе, управљање готовином, купцима и добављачима;
 • све врсте благајничко-трезорских послова;
 • све врсте девизног пословања и пословања са иностранством;
 • електронско финансијско пословање.

По завршетку студија студент стиче звање економиста-менаџер са високим образовањем у трогодишњем трајању за финансијске послове.

Наставни план основних струковних студија:

 • Наставни план и програм Школе примењује се почев од 01.10.2010. године, за све студенте.
 • Студенти који у току двогодишњих студија нису имали страни језик обавезни су да положе један од страних језика (Енглески или Руски).
Р. Б. Предмет Сем. Стат. Час. акт. наст.
П+В
ЕСПБ (ЕЦТС)
1. година
1.Економија1О3+27
2.Социологија1О2+06
3.Економика предузећа1О3+27
4.Организација предузећа2О3+26
5.Рачуноводство2О4+27
6.Математика1О4+27
7.Пословна статистика2О3+27
8.Увод у информационе системе2О3+27
9.Предмети изборног блока 1
9.1.Енглески језик 11И3+26
9.2.Руски језик 12И3+26
2. година
10.Међународно трговинско пословање1О3+28
11.Банкарско пословање и платни промет2О3+28
12.Међународни маркетинг1О3+28
13.Предмети изборног блока 2
13.1.Енглески језик 21И3+26
13.2.Руски језик 22И3+26
14.Предмети изборног блока 3
14.1.Управљање услугама1И3+26
14.2.Међународне финансије и финансијске инстит.2И3+26
15.Предмети изборног блока 4
15.1.Берзанско пословање и хартије од вредности1И3+26
15.2.Међународно опорезивање2И3+26
16.Предмети изборног блока 5
16.1.Понашање потрошача1И3+26
16.2.Трговински менаџмент2И3+26
17.Предмети изборног блока 6
17.1.Логистика1И3+26
17.2.Осигурање2И3+26
18.Предмети изборног блока 7
18.1.Елек. пословање и Интернет маркетинг1И3+26
18.2.Оперативни и стратешки менаџмент2И3+26
3. година
19.Царински системи1О3+26
20.Привредно право2О3+26
21.Информациони системи у спољно-трг. и царин. пословању1О3+26
22.Примењена шпедиција, транспорт и царине2О3+26
23.Тржишно пословање1О3+26
24.Управљање материјалним производима2О3+26
25.Предмети изборног блока 8
25.1.Енглески језик 31И3+26
25.2.Руски језик 32И3+26
26.Стручна пракса у спољнотрговинским пред.О0+1208
27.Завршни рад2О10
Укупно кредита 180
* студенти бирају један предмет из сваког изборног блока.

Студенти на студијском програму Спољнотрговинско и царинско пословање школују се за оперативне послове царинског пословања:

 • менаџмента царинских послова са флексибилним инструментима практичног значења за овладавање комплексним пословима оперативне царинске службе;
 • управљање током и поступком царињења робе;
 • управљање инструментима царињења робе и њиховог коришћења (царинска тарифа, царинске ознаке, царинска стопа, царинска основица и др.);
 • коришћење контигената, преференцијала, повраћаја царина и др.;
 • формирања документације која прати царињење робе: трговачка, транспортна, банкарска, царинска документа и осигурање робе;
 • утврђивање јавних прихода, обрачун акциза, пореза на промет производа и услуга и њихова наплата;
 • електронско царинско и фискално пословање, примена информационо-комуникационих технологија и коришћење Интернет-а.

По завршетку студија студент стиче звање економиста-менаџер са високим образовањем за послове царинског пословања.

На трећу годину студија могу се уписати само свршени студенти виших економских и њима сродних школа.

Кандидатима који су завршили поменуте школе признају се резултати студија остварени на другим високошколским установама уколико су планови и програми студија као и методологија студирања на тој установи одговарајући са онима које уписује. Резултати студија остварени на другој високошколској институцији признају се према програмима и методологији који су дати у званичној публикацији школе: Наставни планови и програми студија.

Сви кандидати са завршеним двогодишњим школама економског усмерења дужни су да положе диференцијалне испите из предмета датих у Информатору за свршене студенте виших школа о наставку школовања на трећој години студија ради стицања високог образовања, који је, такође, публикован у Школи.

Детаљније информације потражите у наведеним публикацијама, које се могу наћи на скриптарници Школе.

Лепосавић
Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић
Телефон: 028/83-351; 028/83-780
Факс: 028/83-040
E-mail: office.pec@akademijakm.edu.rs
Краљево:
Адреса: Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, Краљево
Телефон: 036/58-17-183