АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК ПЕЋ - ЛЕПОСАВИЋ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ВШЈ КРАЉЕВО

Наставни план основних струковних студија:

 • Наставни план и програм Школе примењује се почев од 01.10.2010. године, за све студенте.
 • Студенти који у току двогодишњих студија нису имали страни језик обавезни су да положе један од страних језика (Енглески или Руски).
Р. Б. Предмет Сем. Стат. Час. акт. наст.
П+В
ЕСПБ (ЕЦТС)
1. година
1.Економија1О3+27
2.Социологија1О2+06
3.Економика предузећа1О3+27
4.Организација предузећа2О3+26
5.Рачуноводство2О4+27
6.Математика1О4+27
7.Пословна статистика2О3+27
8.Увод у информационе системе2О3+27
9.Предмети изборног блока 1
9.1.Енглески језик 11И3+26
9.2.Руски језик 12И3+26
2. година
10.Финансијски менаџмент1О3+28
11.Управљање трошковима1О3+28
12.Међународне пословне финансије2О3+28
13.Предмети изборног блока 2
13.1.Енглески језик 21И3+26
13.2.Руски језик 22И3+26
14.Предмети изборног блока 3
14.1.Берзанско пословање и хартије од вредности2И3+26
14.2.Управљање финансијским ризицима1И3+26
15.Предмети изборног блока 4
15.1.Пословно банкарство2И3+26
15.2.Пословање небанкарских финансијских институција1И3+26
16.Предмети изборног блока 5
16.1.Предузетничке финансије1И3+26
16.2.Финансијско извештавање2И3+26
17.Предмети изборног блока 6
17.1.Актуарска и финансијска математика1И3+26
17.2.Микроструктура финансијских тржишта2И3+26
18.Предмети изборног блока 7
18.1.Електронско пословање у финансијама1И3+26
18.2.Маркетинг у финансијама2И3+26
3. година
19.Управљање инвестицијамаО3+26
20.Привредно право2О3+26
21.Монетарне и јавне финансије2О3+26
22.Информациони системи у финансијама1О3+26
23.Финансијско рачуноводство2О3+26
24.Пословно окружење1О3+26
25.Предмети изборног блока 8
25.1.Енглески језик 31И3+26
25.2.Руски језик 32И3+26
26.Стручна пракса у финансијским институцијамаО0+1208
27.Завршни рад2О10
Укупно кредита 180
* студенти бирају један предмет из сваког изборног блока.

Студенти на студијском програму Финансијскo пословање школују се за следеће послове:

 • коришћења рачунарских система и приказа биланса;
 • утврђивање јавних прихода и њихов обрачун од стране надлежних органа;
 • финансијски платни промет: наплата потраживања и плаћања обавеза уз коришћење најсавременијих облика плаћања;
 • књиговодствени послови: вођење књиговодства, књиговодство трошкова, формирање укупног прихода, добити и њихова расподела по годишњим обрачунима, израда свих врста финансијских извештаја и анализа предузећа;
 • банкарско пословање и електронско банкарство, ликвидност и коришћење информационог система банке;
 • оцена кредитне способности предузећа, анализа залиха робе, управљање готовином, купцима и добављачима;
 • све врсте благајничко-трезорских послова;
 • све врсте девизног пословања и пословања са иностранством;
 • електронско финансијско пословање.

По завршетку студија студент стиче звање економиста-менаџер са високим образовањем у трогодишњем трајању за финансијске послове.

 • У поступку акредитације.
 • Врста студија: Oсновне струковне студије

  Ниво студија: Први ниво студија – ниво квалификација 6.1

  Трајање студија: Три године / шест семестара

  Укупан броја ЕСПБ: 180 ЕСПБ бодова

  Стечени стручни назив: Струковни економиста

  Стручна област студија: Економске науке

  Наставни план основних струковних студија:

Наставни план основних струковних студија:

У процесу акредитације.

Р. Б. Предмет Сем. Стат. Час. акт. наст.
П+В
ЕСПБ (ЕЦТС)
1. година
1.Економија1О3+27
2.Математика1О2+26
3.Основе рачуноводства1О3+38
4.Економика предузећа1О3+27
5.Пословна статистика2О2+26
6.Менаџмент и организација предузећа2О3+27
7.Увод у информационе системе2О2+26
8.Привредно право2О3+27
9.Енглески језик2О2+26
2. година
10.Пословне финансије3О2+26
11.Монетарне и јавне финансије3О2+26
12.Финансијска тржишта и институције3О2+26
13.Понашање потрошача3О2+26
14.Изборна група 1 (бира се 1 од 2)
14.1.Актуарска и финансијска математика3И2+26
14.2.Банкарство3И2+26
15.Порески системи4О3+27
16.Маркетинг у финансијама4О2+15
17.Пословни енглески језик 14О2+26
18.Изборна група 2 (бира се 1 од 2)
18.1.Пословни информациони системи4И2+26
18.2.Управљање организационим променама4И2+26
19.Изборна група 3 (бира се 1 од 2)
19.1.Међународно трговинско пословање4И2+26
19.2.Пословање осигуравајућих друштава4И2+26
3. година
20.Управљање инвестицијама5О3+27
21.Финансијско рачуноводство5О3+28
22.Стручна пракса5О0+63
23.Пословно окружење5О3+26
24.Изборна група 4 (бира се 1 од 2)
24.1.Вредновање предузећа5И3+27
24.2.Стратегијски менаџмент5И3+27
25.Међународне пословне финансије6О3+15
26.Финансијско извештавање и анализа6О2+25
27.Тржишно пословање6О2+14
28.Изборна група 5 (бира се 1 од 2)
28.1.Управљање људским ресурсима6И2+26
28.2.Институције и корупција6И2+26
29.Изборна група 6 (бира се 1 од 2)
29.1.Регионални развој6И3+15
29.2.Међународна економија6И3+15
30.Стручно-истраживачки рад6О21
31.Завршни рад6О63
Укупно кредита 180
* студенти бирају један предмет из сваког изборног блока.

ЦИЉЕВИ и СВРХА

КЊИГА НАСТАВНИКА - ФИНАНСИЈЕ И БИЗНИС

Студент који заврши студијски програм Финансије и бизнис стиче компетенције које су препознатљиве одреднице професије и занимања, које омогућавају обављање различитих врста послова у предузећима, банкама и другим организацијама. Неки од њих су: финансијски директор, менаџер у банкарству, финансијски саветник и аналитичар, портфолио менаџер, инвестициони аналитичар и стручњак у изради инвестиционих студија, стручњак у пословима, ревизија и контрола, стручњак у пословима управљања и консалтинга у секторима финансија и рачуноводства у државној управи и локалној самоуправи, финансијским институцијама, предузећима и другим врстама организација у земљи и иностранству.

Право на конкурс за упис у прву годину студија имају кандидати који имају завршену:

 • средњу четворогодишњу школу

На трогодишње студије могу се уписати само кандидати са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.

Сви кандидати полажу класификациони испит из предмета:

 • Економика и организација предузећа,
 • Математика,
 • Основи економије,
 • Социологија,

при чему, од наведених, полажу два предмета по свом избору.

Основе за утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину студија јесу:

 • општи успех у средњем образовању
 • резултати на класификационом испиту.

Школарина за студенте на основним струковних студијама који плаћају школарину износи 50.000 динара и плаћа се у пет једнаких рата. Школарина за студенте странце на основним струковним студијама износи 1.040 америчких долара у динарској противвредности. Упис студената се врши у оквиру конкурса који објављује Министарство просвете.

Детаљније информације потражите у наведеним публикацијама, које се могу наћи на скриптарници Одсека.

Лепосавић
Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић
Телефон: 028/83-351; 028/83-780
Факс: 028/83-040
E-mail: office.pec@akademijakm.edu.rs
Краљево:
Адреса: Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, Краљево
Телефон: 036/58-17-183